Nota përfundimtare nxirret si rezultat i të gjitha të arriturave akademike që i christelle nxënësi me të gjitha format e vlerësimit dhe instrumenteve matëse. Objektivat janě aspirata më afatshkurtra dhe më Konkrete se qëllimi. Çka do të arrihet? Ku do të arrihet? Si do të arrihet? Un e Kemi Arrit? Planifikimi i vlerësimit-zbërthimi i çështjes që vlerësohet, caktimi i detyrave të vlerësuesve, përzgjedhja e instrumenteve matës dhe për vrojtim, përcaktimi i kampionit, përzgjedhja e procedurave të analizës së të dhënave, caktimi i një orari veprimesh. 4. të flasin e të shkruajnë pastër gjuhën Shqipe. Lumi Shkumbin Merret si kufiri mes dy dialekteve. Në Veri të lumit Shkumbin flitet dialekti gegë dhe në jug, dialekti toskë. Ndryshimet NUK janě shumë të mëdha. Vihen re në fonetikë e fjalë (leksik) e më Pak në gramtikë dhe sintaksë.

Ja DISA shembuj: shtrohet pyetja: cilat janě funksionet e vlerësimit të shëm? Përgjegjëja del se funksionet e vlerësimit të díshëm shërbejnë: për një planifikim të mirë duhet të përgjigjemi në këto pyetje: se pari reflektojnë pjesëmarrësit se si veprojnë praktikisht. Vlerësimi NUK ka përfundim. Vlerësimi është ciklik. Vlerësimi është reflektim Rreth rezultateve. Vlerësimi shërben për t`i përdorur rezultatet për të përmirësuar të nxënit e nxënësve. Qëllimi i vlerësimit të gíshëm arrihet përmes formave të ndryshme të vlerësimit si: Qëllimi i vlerësimit të gíshëm është: Ngritja e cilësisë në mësimdhënie dhe mësimnxënie. Vlerësimi jashtëm – quhet vlerësim i jashtëm sepse kryhet nga instutiocionet të veçanta të ngarkuara për vlerësimin në shkollë, për vlerësimin e jashtëm në Fund të shkallës së shkollimit, siç është testi i arritëshmerisë, provimet e maturës. Vlerësimin e jashtëm Mund ta kryejë MASHT, ZRA, DKA, APO vlerësues të pavarur. Vlerësimi i jashtëm zakonisht përdoret për të përmbushur qëllimet e vlerësimit përmbledhës – sumativ. Faza III: Puna pas orës mësimore. Analiza e ralizimit të orës mësimore që do të na shërbejë si mbështetje për të planifikuar orën e ardhme. Në këtë fazë mësuesi/ja i rishikon veprimtaritë e kryera në klasë dhe Mendon MBI vlerat e këtyre veprimtarive.

Nga këto shënime nxjerr anët e Mira dhe të réunis e Punës. Kjo do të na shërben për planifikim të RI të temës APO orës së re mësimore. Standardet e vlerësimit Shkurt Janë: dobia, mundësia, korrektësia, saktësia. Renditja Mund të jetë Edhe ndryshe. Dhe, së Fundi duhet të kuptojmë se: Përgatitja për orën e mësimit: teksti i gjuhës shqipe, Fletcher plotësuese nga Historia, harta e Evropës, Fletcher për Projektor, harta e shtrirjeve të fiseve ilire, harta e gjuhësore e shqipes, Fletcher me dy pasqyra të ndryshme shqiptimore dhe leksikore. • Strukturën e orës së mësimit, me dy APO tre grupe nxënësish bashkë. • Në këtë fazë Fillon zbatimi i veprimtarive të planifikuara. • Zbatohet Kontrolli dhe vlerësimi i planifikuar. Ç`është testi? Fjala “test” Probajmo prej fjalës latine “testor, testari” që do të thotë për të “dëshmuar”, për të argumentuar.

Në gjuhën angleze Fjala “test” Merr kuptimin e përgjithshëm të fjalës “provë” gjurmim në kushte të caktuara. Njohja: është riprodhim, përsëritja e emrave, rregullave, definicioneve. Është niveli më i ulët i dijës. Foljet që përshkruajnë këtë nivel Janë: përkufizo, përshkruaj, Dallo, rendit, emërto ETJ.. Kuptimi i problemit të vlerësimit-përcaktimi i objektit të vlerësimit, përcaktimi i audiencave ose të interesuarve, përcaktimi i funksioneve të vlerësimit, përcaktimi i kritereve që do të përdoren për vlerësimin.

Comments are closed.